Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het algemene aanvraagproces bij het Vfonds? Bekijk hier of uw vraag tussen onze veelgestelde vragen staat.

Soms kan het voorkomen dat de website niet optimaal werkt in de browser van Microsoft (Internet Explorer, Edge, etc), Safari en Firefox. We adviseren daarom het gebruik van Google Chrome. Mocht je dan nog steeds problemen ervaren om in te loggen in de Vfonds Community, neem dan contact met ons op via info@vfonds.nl of telefonisch via 030 – 2006 833.

Lasten productie:

Hieronder verstaat Vfonds de direct aan de uitvoering van het project verbonden kosten. Voorbeelden zijn projectmedewerkers die voor de duur van het project aan de uitvoering ervan werken; materiaalkosten; huur van zalen; logistieke kosten.

Lasten algemeen beheer:

Deze kosten worden ook wel ‘overhead’ genoemd. Het zijn de basiskosten van de organisatie die niet verbonden zijn aan het project. Deze kosten kun je gedeeltelijk opnemen in de projectbegroting. Bijvoorbeeld: de organisatie heeft fulltime een projectmanager in dienst die 15 procent van zijn/haar tijd zal besteden aan het project waarvoor je een bijdrage aanvraagt. U kunt dan 15 procent van de aan deze medewerkers verbonden kosten opnemen in de projectbegroting. Hieruit volgt dat je een gespecificeerd deel van de overheadkosten kunt opnemen in de projectbegroting. Niet gespecificeerde overheadkosten komen in principe niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit Vfonds.

Je ontvangt via de Vfonds Community een chatterbericht met de beschikking en akkoordverklaring. Nadat je de ondertekende akkoordverklaring hebt geüpload in de Vfonds community zal een voorschot ter hoogte van 75 procent van het maximaal toegekende bedrag worden overgemaakt naar het in de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

Indien aan de toekenning van een bijdrage extra voorwaarden verbonden zijn, verzoekt Vfonds je hierover inhoudelijke informatie mee te sturen met de ondertekende akkoordverklaring. Het voorschot zal worden uitgekeerd nadat aan deze eventuele extra voorwaarden voldaan is.

Bij toekenningen vanaf 250.000,- euro geldt een afwijkende procedure. Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring maakt Vfonds een voorschot over volgens een op maat vastgestelde betalingskalender.

Als je de akkoordverklaring vóór het einde van een maand hebt ingediend ontvangt je het bedrag halverwege de volgende maand op je rekening.

Vfonds streeft ernaar elk ontvangen evaluatiedossier zo snel mogelijk te behandelen. Helaas kan hier geen vaste termijn aan verbonden worden. Indien de behandeling leidt tot een positieve uitkomst zal het saldo uitgekeerd worden. Vfonds keert eenmaal per maand de saldo’s uit.

Je kunt een evaluatie indienen door in te loggen in de Vfonds Community.

Vfonds Community

De reden dat wij om een evaluatie vragen is dat wij graag willen weten of jouw project in de opzet geslaagd is. Ook helpt het om meer inzicht te krijgen in kansen om te verbeteren. Daarnaast zijn wij verplicht te controleren of de financiële bijdrage volgens de juiste boekhoudkundige regels zijn besteed.

Vfonds ondersteunt jaarlijks vele reünies. Van al deze reünies willen we graag weten of ze in hun opzet geslaagd zijn. Hiernaast zijn wij verplicht te controleren of de financiële bijdrage volgens de juiste boekhoudkundige regels is besteed. De evaluatie geeft ons meer inzicht hoe we huidige en toekomstige samenwerking kunnen verbeteren.

Zodra de ingediende evaluatie is goedgekeurd betalen wij de resterende 25% van het bedrag uit.

Bij de start van het project keert Vfonds 50% van de toegekende  bijdrage uit. Het restsaldo wordt uitgekeerd na goedkeuring van de ingediende evaluatie door Vfonds.

De volgende documenten heb je nodig:

  • Minimaal 3 foto’s van het project
  • Uittreksel van de KvK
  • Staat van baten en lasten zoals begroot en gerealiseerd met aanduiding van de verschillen

Toekenningen vanaf €2.500,-

  • Ingevulde en ondertekende bestedingsverklaring
    Download hier de bestedingsverklaring en upload deze in de Vfonds Community

Toekenningen vanaf €100.000

  • Accountantsverklaring

Na afloop van de reünie vragen wij je om een evaluatieformulier in de Vfonds Community in te vullen. Voeg een of meerdere foto’s als bijlage toe om een beeld te krijgen van de rëunie. Daarnaast ontvangen we (ook als bijlage) graag een financieel overzicht van de kosten van de reünie.