Alle projecten

Bouwstenen voor het voortgezet onderwijs

In een alsmaar veranderende wereld, is het belangrijk om onderwijs wereldgericht en betekenisvol te maken. Met behulp van het lespakket 'Bouwstenen' maken we verbinding tussen de mens- en maatschappijvakken en de wereld waarin we staan. Er is aandacht voor de democratie en burgerschapsvaardigheden. Leerlingen maken kennis met Europa en de aankomende Europese verkiezingen en de lessen moedigen aan tot reflectie en standpuntbepaling hierover.

Bouwstenen voor het voortgezet onderwijs.
Vanaf: april 2024. 
Lees meer op de website van Humanasium

Bouwstenen: vmbo-havo-vwo | onderbouw en bovenbouw | vakoverstijgend lesmateriaal

Stichting Humanasium is een onafhankelijk landelijk platform dat werkt aan bouwstenen voor vakoverstijgend onderwijs in het voortzet onderwijs. Hiermee worden scholen geholpen om meer verbinding te zoeken tussen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie. Dit levert betekenisvoller onderwijs op voor leerlingen. Dit doen we door urgente maatschappelijke thema's zoals klimaat, koloniaal verleden, slavernij, migratie vanuit de verschillende vakken aan te vliegen.

Mens en Maatschappij
Bouwstenen Mens en Maatschappij is een unieke manier om je lessen vakoverstijgend vorm te geven. Flexibel, dus je bepaalt zelf hoe. Het vak blijft even belangrijk als altijd, maar met Bouwstenen maak je een verdiepingsslag naar de wereld van nu. Met relevante thema’s, burgerschapsvaardigheden en democratische vorming die de vakken verbindt. Hierdoor help je de leerlingen de wereld niet alleen te begrijpen maar zich er ook toe te verhouden: wereldgericht onderwijs noemen we dat. Zo geef je jouw lessen écht betekenis.

Bouwsteen Europa
Wat betekent Europa voor jouw klassen? Bereid je leerlingen voor op de Europese verkiezingen in juni met lessen over Europa, samen met collega’s van verschillende mens- en maatschappijvakken. Gebruik het kant-en-klare, vakoverstijgende lesmateriaal over het thema Europa en benader Europa vanuit twee tot zes verschillende vakken. Bied leerlingen door deze samenhang en burgerschapsvaardigheden een ruime blik op Europa, zodat ze het thema in een bredere context zien.

Impact
Docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren dat vakoverstijgend onderwijs betekenisvoller onderwijs oplevert voor leerlingen en meer leeropbrengst heeft dan het huidige versnipperde onderwijsaanbod. Met vakoverstijgend onderwijs bedoelen we dat één maatschappelijk urgent thema vanuit verschillende vakken wordt aangevlogen met lessen die op elkaar aansluiten in plaats van elkaar overlappen.

Het project kan ieder schooljaar opnieuw uitgevoerd worden. Het wordt dus onderhouden en duurzaam verankerd in het onderwijs. De Bouwstenen Burgerschap worden steeds verder uitgebreid met andere relevante thema's waarbij democratische vorming centraal staat en die in het huidige onderwijs weinig en versnipperd aan bod komen zoals slavernij, klimaat, migratie, voormalig Nederlands-Indië, koloniaal verleden, etc.

In een alsmaar veranderende wereld, is het onze missie om onderwijs wereldgericht en betekenisvol te maken. We maken verbinding tussen de mens- en maatschappij vakken en de wereld waarin we staan. Zo leren leerlingen over relevante thema’s aan de hand van grote vragen en dilemma’s, burgerschapsvaardigheden, democratische en persoonsvorming. Dit is het fundament van Bouwstenen Mens en Maatschappij.

  1. Wij versterken en ontwikkelen het mens- en maatschappijonderwijs: we bereiden leerlingen voor op de complexiteit van deze tijd. Onderwijs moet in onze visie niet alleen informatief, maar ook relevant zijn.
  2. Wij geloven in eigenaarschap van de docent: onze bouwstenen zijn flexibel te gebruiken en geven docenten de vrijheid om eigen keuzes te maken. Alleen zij kunnen het onderwijs betekenisvol maken. Met de docent in de rol van curriculumontwikkelaar maak je met Bouwstenen maatwerk voor elke klas.
  3. Wij slaan bruggen: we zetten de betrokkenheid van mensen in de samenleving en de wereld centraal. Zo verbinden we mens- en maatschappijvakken aan elkaar én aan de echte wereld. Ons onderwijs is thematisch, interactief en stimuleert leerlingen verder te denken dan het klaslokaal.
  4. Wij geloven in de kracht van samenhang: We brengen vakkennis en vakperspectieven samen met vakoverstijgende thema’s en vaardigheden. Zo versterken we de impact van ons onderwijs.
  5. Wij maken nieuwsgierig: ons lesmateriaal stimuleert nieuwsgierigheid en kritisch denken. Het gaat niet alleen om de kennis die leerlingen opdoen, maar ook om wat die kennis voor hen betekent en wat ze ermee doen.
  6. Wij moedigen diversiteit in perspectieven aan: multiperspectiviteit is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. We dagen leerlingen uit om vanuit verschillende hoeken naar een thema te kijken, en ook om een oordeel uit te stellen.
  7. Wij staan voor burgerschap en democratie: leerlingen leren een actieve rol in te nemen in de samenleving door de integratie van burgerschapsvaardigheden in al onze lessen. Wij geloven dat onderwijs de basis is voor democratisch bewustzijn.
  8. Wij zijn toekomstgericht: we rusten leerlingen uit met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in een snel veranderende wereld weloverwogen keuzes te maken, vanuit een open houding. Zo kunnen ze hun standpunten onderbouwen en herzien op basis van andere (nieuwe) argumenten.
  9. Wij nodigen uit: samen kunnen we het onderwijs wereldgericht en betekenisvol maken. We dagen je uit om Bouwstenen Mens en Maatschappij uit te proberen.

Met Bouwstenen Mens en Maatschappij bouwen we aan een toekomst waarin leerlingen de wereld beter begrijpen en weten hoe ze zich ertoe moeten verhouden.

Waarom steunt Vfonds dit project:
Dit project voorziet het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) van waardevol lesmateriaal over Europa in relatie tot en gedurende de aanloop naar de Europese verkiezingen. De inhoud van de lespakketten bevat interessante en belangrijke thematiek, gericht op kennis en vaardigheden en aangevlogen vanuit verschillende vakken. 

Bouwstenen sluit goed aan op de doelstellingen van Vfonds, waaronder het vergroten van kennis van oorlog en conflict; het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat en het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving. Vfonds levert een bijdrage van € 25.000,-. 

Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Benieuwd hoe wij dat doen?